اینجا در مورد نوشته ها و قلم اروین یالوم می خوانیم. آنچه را که یالوم قصد دارد به ما بیاموزد.

mostafa yoonesi sinaki مرا در آغوش ات بگیر تا همیشه کنار تو باشم.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها