اینجا در مورد نوشته ها و قلم “رولومی” می خوانیم. آنچه را که “مِی” قصد دارد به ما بیاموزد.

mostafa yoonesi sinaki مرا در آغوش ات بگیر تا همیشه کنار تو باشم.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها