اینجا در مورد نوشته ها و قلم “فردریش نیچه” می خوانیم. آنچه را که نیچه قصد دارد به ما بیاموزد.

mostafa yoonesi sinaki مرا در آغوش ات بگیر تا همیشه کنار تو باشم.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها